PRVA OSNOVNA MONTESSORI ŠKOLA

MUZIČKA/GLAZBENA KULTURA
(2 sata sedmično, 70 sati godišnje)

 

 

STRUKTURA SADRŽAJA

I. PJEVANJE I SVIRANJE
II. MUZIČKE/GLAZBENE IGRE
III. BROJALICE
IV. SLUŠANJE MUZIKE
V. DJEČIJE STVARALAŠTVO


DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE

 

U III razredu nadalje raditi na ostvarivanju postavljenih muzičkih odgojno-obrazovnih ciljeva kroz navedene programske sadržaje, polazeći od nivoa postignuća svakog pojedinog učenika.
Pjevanjem i sviranjem treba obraditi najmanje 15 pjesama u tijeku školske godine. Predložene pjesme odgovaraju opsegu dječijeg glasa, a po sadržaju i značenju zanimljive su i bliske djeci u III. razredu. Nakon doživljaja pjesme u izvođenju nastavnika ili sa CD-a, djeca je uče pjevajući uz nastavnika u cjelosti, odnosno po kiticama, uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir, sintisajzer, gitara). Praćenjem i analizom notnog zapisa u udžbeniku, učenici će (osim četvrtinke i osminke u II. razredu) upoznati i polovinku i cijelu notu i odgovarajuće pauze, biti sposobni prepoznati i izvoditi mjeru (2, 3 i 4-dobnu) tempo i dinamiku (tri oznake), te pjesmu točno interpretiraju. Kreativnost u ovoj području očitovat će se sudjelovanjem u izradbi pratnje i aranžmana, te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima.

Tijekom školske godine učenici treba da nauče najmanje 10 muzičkih igara koje uključuju pokret. Pjesme i u ovom razredu imaju različit sadržaj koji, između ostalog, podržava život u prirodi i razne radove, tradicionalne narodne običaje i drugo. Igre i narodna kola, pomažu i tjelesnom odgoju i upoznavanju narodne glazbene tradicije, jer se sastoje iz osnovnih pokreta: hodanje, poskakivanje s plesnim elementima, te raznih kretnji ruku, pljeskanje, tapkanje, okreta. U takvim slučajevima, koreografije okretnih igara i narodnih kola iz različitih krajeva svih naroda i narodnosti, mogu imati utvrđene figure i kretnje.
U trećem razredu treba naučiti 12 brojalica što je nešto manje nego u prethodnoj godini. Brojalice, koje su dječija igra, a istovremeno i dječije tradicionalno stvaralaštvo, imaju u ovom razredu veoma različit sadržaj, složeniji ritam i metriku, pa su u razvoju glazbenosti djeteta ove dobi od iznimnoga značaja. Nastavnik u trećem razredu treba posvetiti posebnu pažnju organiziranju maštovitih načina njihove interpretacije sa i bez sviranja na instrumentima, poštujući i dječije prijedloge jer je ona dio njihove drage svakodnevne igre.
Slušanje pruža obilje mogućnosti za upoznavanje glazbene umjetnosti i glazbene literature. Zato u III. razredu treba upoznati najmanje 15 kompozicija, sa težištem na umjetničko-doživljajnoj komponenti, sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim vrijednostima budu sve jasnije izraženi. Nakon doživljaja muzike, usvajanje muzičkih pojmova koji su apstraktni djeci ovog uzrasta, treba se odvija postupno i nenametljivo, bez pretjeranog opterećenja muzičkom terminologijom. Slušanjem treba upoznati informativno orkestarske instrumente po grupama. I nadalje poticati djecu da svoje zapažanje i doživljaje izraze opisno ili likovno, kao i pokretom jer se time podstiče njihova kreativnost.
U oblasti dječijeg stvaralaštva učenike treba uputiti na samostalnije praćenje pjevanja, sigurniju i slobodniju individualnu improvizaciju, komunikaciju putem dijaloga: u paru, te grupnu i kolektivnu. Podsticati i pratiti nivo učešća u muziciranju: po zadatku, samoinicijativno, sve češće i sa zadovoljstvom i sve većim interesom. Poticati djecu da izmišljaju priče ili naslikaju seriju slika koje će sami samoinicijativno i mnogo samostalnije uz pomoć instrumenata «oživjeti». U III razredu moguće je uraditi nekoliko glazbenih dramatizacija, uz korištenje Orffovog dječijeg instrumentarija, priručnih i improvizovanih instrumenata, sa naglaskom na originalnost, i raznovrsnost dječijih rješenja.
U središtu nastavnikovog interesa treba da bude korigiranje i otklanjanje problema koje dijete ima, razvoj obima dječijeg glasa, poboljšanje kvaliteta pjevanja, tačnosti intonacije i obima muzičke memorije. Treba nadalje raditi na razvoju osjećaja za ritam i metriku kroz brojalice i muzičke igre, na upoznavanju notnih znakova kroz svjesno pronalaženje razlika u trajanjima prikazanim u notnom zapisu. Učiti i poticati djecu da sa sve većom tačnošću zapažaju i određuju tempo, dinamiku, formu kompozicije, izvođače i sastave, muzičke instrumente orkestra po grupama, vrste glasova u zboru. Razlike među učenicima bit će u skladu s razlikama u samom startu i dinamici napredovanja u usvajanju znanja i vještina, te razvoju muzičkih sposobnosti tokom godine. Muzički sadržaji u sebi imaju sve elemente koji prirodno pomažu i podržavaju savlađivanje i ostalih sadržaja ovog razreda, pa je i korelacija sa drugim predmetima sasvim prirodna.